UTTALELSER

På denne siden vil du finne informasjon om saker styret på vegne av FSU har engasjert seg i. Dette er saker vi mener berører FSU som organisasjon, våre medlemmer og Fornebu-samfunnet i sin helhet.

Flytårnområdet

08.01.2021 FSU benyttet anledningen til gi innspill i forbindelse med kommunens arbeid med planer for Flytårnområdet. Vi møtte kommunens representanter v/ landskapsarkitekt Karen Gunleiksrud den 8. desember og sendte i dag inn vårt innspill i denne runden.

Saksnummer i Bærum kommune er 19/6890

Fornebu sør

02.11.2020 FSU har benyttet anledningen til delta i planprosessen i forbindelse med Forenbu sør og andre utviklingsområder på Fornebulandet. Vi møtte representanter for kommune og utbygger den 28. oktober og har i dag oversendt vårt innspill i denne omgang.

Saksnummer i Bærum kommune er 20/786

Midlertidig bruk av tomten ved Fornebu S

08.04.2020 Bærum kommune har regulert tomten ved Fornebu S (Felt O8.9 A) til “offenlig tjenesteyting, herunder kulturformål og flerbrukshus med kirkerom”. Arkitekt Einar Dahle sendte, på vegne av Foreningen Fornebu Gjenbruk (FG), ut et nabovarsel i forbindelse med søknader (rammesøknad og dispensasjonssøknad) til kommunen om oppføring av en midlertidig hall og brakker (container) på denne tomten.

Saksnummer i Bærum kommune er 20/7877.

FSU er av den oppfatning at Dahle/FG nå fremmer søknader som er i strid med kommunens vedtak angående denne tomten. Varehandel (med preg av loppemarked) er ikke forenlig med det formål kommunen har vedtatt. Selv en midlertidig slik virksomhet nå kan skape presedens når flerbrukshuset skal gis et innhold.

Helhetlig plan for utvikling av Fornebu

09.03.2020 Bærum kommune inviterte berørte parter til å avgi høringsuttalelse angående dokumentet En helhetlig plan for utvikling av Fornebusamfunnet. Styret utarbeidet et uttalelse som ble oversendt kommunen innen fristen den 22.4. Saken har arkivnummer 19/16554 i Bærum kommune og er søkbar på deres hjemmeside under “Postlister og innsyn” hvor alle dokumenger i saken er arkivert.

Rull til toppen