Årsmøte 2022

FSUs årsmøte 2022 ble avholdt elektronisk i april med stemmegiving i perioden 15.4-22.4. Innen fristens utløp avga 51 medlemmer sine stemmer. Tatt i betraktning at en stor andel av våre 393 medlemmer er nyinnmeldte, må dette kunne sies å være en akseptabel årsmøtedeltakelse. Vedtektenes krav er oppfylt.

Gjeldende vedtekter ble fulgt med hensyn til innkalling, frist for innmelding av saker og utsendelse av fullstendig saksliste m/ elektronisk stemmeseddel via “Min side”. Årsmøtedatoen 22.4 kl. 13.00 var siste frist for å avgi stemme. Endelig protokoll er tilgjengelig her på websiden fra 1. mai.

STYRET vil benytte anledningen til å takke for alle gode tilbakemeldinger. Vi vil i tiden fremover mot neste årsmøte vurdere tiltak for å øke antall deltakere i 2023.

Skroll til toppen