Årsmøte 2023

FSUs årsmøte 2023 ble avholdt tirsdag 28. mars kl. 11.00-12.30 i Fornebupilotens lokale.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Velge ordstyrer, referent og to til å skrive under årsmøteprotokollen
 3. Årsmelding 2022
 4. Aktivitetsregnskap 2022 med revisors rapport
 5. Budsjett 2023
 6. Innkomne forslag
 7. Valg
  • a) Leder
  • b) 2 styremedlemmer, Kirsti Skullerud og Halvdan Skard, ikke på valg
  • c) 2 styremedlemmer
  • d) 2 varamedlemmer
   • 1. vara for 1 år
   • 2. vara for 1 år
  • e) Revisor
  • f) Valgkomité

Gjeldende vedtekter er fulgt med hensyn til innkalling, frist for innmelding av saker og utsendelse av fullstendig saksliste. Endelig protokoll vil være tilgjengelig på vår hjemmeside og tilsendt medlemmene med e-post 4. april.

Skroll til toppen