Årsmøte 2021

FSUs årsmøte 2021 ble avholdt elektronisk i april med stemmegiving i perioden 20.4-30.4.

Gjeldende vedtekter ble fulgt med hensyn til innkalling, frist for innmelding av saker og utsendelse av fullstendig saksliste m/ elektronisk stemmeseddel via “Min side”. Årsmøtedatoen 30.4 kl. 12.00 var siste frist for å avgi stemme. Endelig protokoll er gjort tilgjengelig på fsuni.no fra 3. mai.

Hele 91 medlemmer avga sin stemme innen fristens utløp. Tatt i betraktning at en stor andel av våre 317 medlemmer er nyinnmeldte, må dette kunne sies å være en god årsmøtedeltakelse.

STYRET vil benytte anledningen til å takke for alle gode tilbakemeldinger. Vi håper korona-situasjonen vil tillate mer normale møteformer til høsten. Da vil vi få anledning til en mer muntlig dialog om FSU i dag og i morgen, noe vårt digitale årsmøte umuliggjorde.

Skroll til toppen