Nedstenging – et valg mellom helse og økonomi?

Dette var en av de mange problemstillingene Steinar Holden fokuserte på i sin forelesning for en lydhør forsamling den 5. april.

Hvilke virkninger har pandemi og tiltak på økonomi og samfunn? Er nedstenging et valg mellom helse og økonomi? Hvilke tiltak er nødvendige/optimale for å dempe skadevirkningene. Vaksinering og omikron endrer bildet. Hva med arbeidsmarked etter pandemien?

Som leder av flere offentlige utvalg oppnevnt i forbindelse med pandemien, har Holden og de andre komitémedlemmene gått grundig til verks for å kunne gi regjeringen et best mulig faglig beslutningsgrunnlag.

Holden understreket imidlertid at det er politikerne som er ansvarlige for de vedtak som fattes, en beslutning basert på en helhetlig vurdering der både helse og økonomi må avveies.

Offentlig sektor har hatt større tap enn privat sektor. Kommuner og privat sektor er støttet gjennom forskjellige nye støtteordninger og utvidelser av eksisterende ordninger. Dette har dempet inntektstap og negative virkninger på samfunnet, men vi har også sett noen uheldige insentivvirkninger.

Totalt har Norge brukt ca 235 mrd kr i perioden 2020-2021. Norge har kunnet trekke på Oljefondet, men andre land har måttet låne penger. De fleste vestlige land har muskler til å komme seg på fote igjen. Når det gjelder fattige land, er det imidlertid grunn til bekymring. Deres situasjon er betydelig forverret, og det er ingen tegn til bedring i overskuelig fremtid.

De hardest rammede er personer med lave inntekt, innvandrere og aleneboere, men det er ingen tydelig forskjell mellom menn og kvinner.

I Norge er sysselsettingen høyere nå enn før pandemien. Dette begrunnet Holden med fravær av arbeidsinnvandrere og dermed jobbmuligheter for ungdom. Grunnet alle smitteverntiltak har det vært mindre å bruke penger på. Oppsparte midler bidrar nå til å få fart på økonomien igjen.

Det er stor forskjell mellom eksempelvis USA og Norge. USA har nå lavere sysselsetting enn før pandemien – altfor mange har, av ulike grunner, ikke vendt tilbake i jobb. Norge har gjort det bra mye takket være sosiale velferdsordninger.

Holden konkluderte at det ikke er snakk om et valg mellom helse og økonomi når det gjelder å håndtere en pandemi. Optimal strategi avhenger av type virus. I et samfunnsøkonomisk perspektiv krever alvorlig virus/sykdom (Delta) nedstenging, mens et mindre alvorlig virus (Omikron) håndteres best uten nedstenging.

Skroll til toppen