ÅRSMØTE 2024 – Saksliste med saksdokumenter

FSUs årsmøte 2024 avholdes tirsdag 12. mars kl. 11.00-12.30 i Fornebupilotens lokale, Snarøyveien 55.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Velge ordstyrer, referent og to til å skrive under årsmøteprotokollen
 3. Årsmelding 2023
 4. Aktivitetsregnskap 2023 med revisors rapport
 5. Budsjett 2024
 6. Innkomne forslag
 7. Valg
  • a) Leder (ikke på valg)
  • b) 6 styremedlemmer
  • ➢ Håvard Narum (ikke på valg)
  • ➢ Tor-Aksel Busch (ikke på valg)
  • ➢ Halvdan Skard (på valg)
  • ➢ Kirsti Skullerud (på valg)
  • ➢ 2 nye styreplasser siden styret utvides
  • c) 2 varamedlemmer
  • ➢ 1. vara for 1 år
  • ➢ 2. vara for 1 år
  • d) Revisor (ikke på valg)
  • e) Valgkomité

Gjeldende vedtekter er fulgt med hensyn til innkalling, frist for innmelding av saker og utsendelse av fullstendig saksliste. Endelig protokoll vil være tilgjengelig på vår hjemmeside og tilsendt medlemmene med e-post 26. mars.

Skroll til toppen