Eldre syklister og fotgjengere mer utsatt i trafikken enn bilister

Bilistene er den tryggeste gruppen blant eldre trafikanter. Det er farligere å være syklist, fotgjenger eller å kjøre kollektivt. Det var en av konklusjonene trafikksikkerhetsforsker Rune Elvik presenterte for FSU 5. september.

Elvik har mer enn 40 års fartstid som forsker ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).  Han understreket at de eldre blir mer utsatt i trafikken først etter at de har fylt 75 år, men la til at risikoen blant de eldste ser ut til å ha blitt mindre de siste årene.

Feilkilder

Det er flere feilkilder i disse trafikkstatistikkene. Eldre kjører kortere strekninger i løpet av et år enn de yngre gruppene, og da reduseres risikoen. På den andre siden mister eldre ofte nødvendig vedlikehold av kjøreferdighetene hvis de ferdes lite i trafikken. De eldre har også lettere for å bli skadet i ulykker enn de yngre.

Elvik fremhevet at bilførere over 75 år er den aldersgruppen som vil øke forholdsvis mest de nærmeste 25-30 årene. Og det er få eller ingen som frivillig slutter å kjøre bil før de har fylt 75 år.

Upresise tester

Han var skeptisk til legeattestene som fortsatt kreves for bilførere over 80 år. Testene som ligger til grunn for disse attestene, må være svært presise for å unngå at førerkort blir inndradd på feil grunnlag. Det er de sjelden, sa Elvik.

På spørsmål fra salen sa Elvik at de eldste og de yngste trafikantene oftere har skylden ved trafikkulykker enn de middelaldrende. For de eldres vedkommende kan forklaringen ofte være at de overser trekk ved et komplisert trafikkbilde.

Skroll til toppen