ÅRSMØTE 2023 – Saksliste med saksdokumenter

FSUs årsmøte 2023 avholdes tirsdag 28. mars kl. 11.00-12.30 i Fornebupilotens lokale, Snarøyveien 55.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Velge ordstyrer, referent og to til å skrive under årsmøteprotokollen
 3. Årsmelding 2022
 4. Aktivitetsregnskap 2022 med revisors rapport
 5. Budsjett 2023
 6. Innkomne forslag
 7. Valg
  • a) Leder
  • b) 2 styremedlemmer, Kirsti Skullerud og Halvdan Skard, ikke på valg
  • c) 2 styremedlemmer
  • d) 2 varamedlemmer
   • 1. vara for 1 år
   • 2. vara for 1 år
  • e) Revisor
  • f) Valgkomité

Gjeldende vedtekter er fulgt med hensyn til innkalling, frist for innmelding av saker og utsendelse av fullstendig saksliste. Endelig protokoll vil være tilgjengelig på vår hjemmeside og tilsendt medlemmene med e-post 4. april.

Skroll til toppen