Fornebu sør – Bærum kommune ønsker medvirkning i stedsutviklingen

FSU har mottatt en henvendelse fra Bærum kommune angående videreutvikling av Fornebu sør. Vi inviteres nå alle til å komme med innspill til kommunen i denne prosessen.

Fristen er 2. november.

Kommunens henvendelsen er sendt bredt ut til vel, sameier og borettslag, skoler/FAU, lokale foreninger og grupper innen idrett og kultur, kirken og lokale næringslivsaktører på Fornebu.

Bærum kommune har i samarbeid med grunneierne Selvaag, KLP og Aker igangsatt planarbeid for byutviklingsområdet Fornebu sør. Her skal det lages en overordnet plan for utviklingen,  et  felles planprogram med byplangrep. Området skal utvikles til et bymessig sentrumsområde ved Fornebubanens endestasjon. Utviklingen skal være i tråd med føringene i Kommunedelplan 3 Fornebu (KDP3).

Kommunen har nå utarbeidet et utkast til en stedsanalyse og ønsker innspill fra dere til denne.

Stedsanalysen skal brukes som et viktig faglig kunnskapsgrunnlag for det videre planarbeidet. I stedsanalysen ønsker kommunen å kartlegge eksisterende situasjon, avdekke behov, muligheter, føringer, begrensninger og utfordringer for arealutviklingen.

Utkastet til stedsanalysen og mer informasjon om hvordan dere kan gi kommunen innspill finner dere her:

https://www.baerum.kommune.no/fornebu-sor/

Besøk gjerne Fornebupilotens lokaler ved Fornebu S der det er hengt opp informasjonsplansjer.

Frist for å komme med innspill til Bærum kommune er 2. november 2020.

For generell informasjon om stedsutvikling på Fornebu, se også

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutvikling-i-barum/nye-fornebu/

Skroll til toppen